سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

آسفالت خیابان 15خرداد (۱۳۹۶/۰۷/۲۶)

آسفالت خیابان 15خرداد

اجرای عملیات آسفالت مسیر رفت وبرگشت خیابان 15 خرداد 
گفتنی است عملیات آسفالت خیابان  فوق به طول 600متر و10متر عرض می باشد که هر دولاین رفت  تامسیر عقب نشینی ها ولاین برگشت کل مسیر،عملیات  آسفالت اجرا میگردد .