سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

حضور جناب آقای مهندس خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در نمایشگاه بین المللی تهران و بازدید از غرفه شهرداری داودآباد

حضور جناب آقای مهندس خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  در نمایشگاه بین المللی تهران و بازدید از غرفه شهرداری داودآباد

حضور جناب آقای مهندس خندان دل رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  در نمایشگاه بین المللی تهران و بازدید از غرفه شهرداری داودآباد در سومین روز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور

در این بازدید ضمن تشریح کلیه دستاوردهای شهرداری داودآباد از بازدید ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد

بازدید معاون محترم سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید معاون محترم سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور  وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید معاون محترم سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور  وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

در این بازدید جناب آقای مهندس امامی ضمن بازدید از غرفه شهرداری داودآباد و ارائه کلیه دستاوردهای شهرداری داودآباد توسط مهندس ابراهیمی فر از حضور جناب آقای مهندس امامی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری وشوراهای استانداری مرکزی وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری وشوراهای استانداری مرکزی  وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید مدیرکل محترم دفتر امورشهری وشوراهای استانداری مرکزی  وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

در دومین روز از نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور در محل نمایشگاه های بین المللی تهران جناب آقای مهندس فرخی به اتفاق هیت همراه از غرفه  شهرداری داودآباد بازدید به عمل آوردند.در این بازدید ضمن شرح کلیه دستاورد های شهرداری داودآباد توسط مهندس ابراهیمی فر شهردار محترم داودآباد و همچنین برنامه های اقتصادی سرمایه گذاری شهرداودآباد از حضور جناب آقای مهندس فرخی تقدیر به عمل آمد.

بازدید معاون محترم دفتر شهری وشوراهای استانداری مرکزی وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید معاون محترم دفتر شهری وشوراهای استانداری مرکزی  وهیت همراه از غرفه شهرداری داودآباد

بازدید معاون محترم دفتر امور شهری وشوراهای استانداری مرکزی وهینت همراه از غرفه شهرداری داودآباد در نمایشگاه  بین المللی تهران

اولین حضور شهرداری داودآباد در نمایشگاه بین المللی تهران

اولین حضور شهرداری داودآباد در نمایشگاه بین المللی تهران