سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

پــیــام تــبــریــڪ شــهردار داودآبــاد بــه مــنــاســبــت دهه مــبــارڪ فــجــر

پــیــام تــبــریــڪ شــهردار داودآبــاد بــه مــنــاســبــت دهه مــبــارڪ فــجــر

بــســمــه تــعــالــی
 دهه فــجــر،‌ســرآغــاز طــلــوع اســلــامــ،‌خــاســتــگــاه ارزش هاے اســلــامــے،مــقــطــع رهایــے مــلــت ایــران و بــخــشــے از تــاریــخ مــاســت ڪــه گــذشــتــه را از آیــنــده جــدا ســاخــتــه اســتــ.
در پــرتــو طــلــوع فــجــر درخــشــان انــقــلــاب اســلــامــے،اســلــام،حــیــاتــے دوبــاره یــافــت و عــزت طــلــبــے،خــودبــاورے و خــوداتــڪــایــے،جــاے ســال ها ذلــت،تــحــقــیــر و وابــســتــگــے را گــرفــت و فــریــاد رســاے اســتــقــلــال،آزادے،آزادگــے،جــمــهورے اســلــامــے و ســرافــرازے و ســربــلــنــدے بــر بــلــنــداے ایــن ســرزمــیــن طــنــیــن انــداز شــد.
انــقــلــاب اســلــامــے مــا ڪــه ثــمــره خــون دادن ها و خــون دل خــوردن هاے هزاران هزار ایــرانــے از زن و مــرد و پــیــر و جــوان از هر قــوم و آیــیــن طــے قــریــب یــڪ ســده گــذشــتــه اســت و بــراے رویــش جــوانــه هاے اســتــقــلــال،آزادے و پــیــشــرفــت و تــوســعــه پــایــدار در ســایــه اســتــقــرار نــظــام مــبــتــنــے بــر مــردمــســالــارے دیــنــے تــلــاش ڪــردنــد و حــمــاســه آفــریــدنــد.
ایــنــڪ در چــهل و ســومــیــن ســالــگــرد انــقــلــاب اســلــامــے،مــهمــتــریــن نــیــاز ڪــشــور وحــدت مــلــي اســت،لــذا بــراي فــائق آمــدن بــر هر كاســتــي و مــشــكلــات در همــه عــرصــه ها بــه همــبــســتــگــي و همــدلــي نــيازمــنــديم و ايران اســلــامــي نــمــاد امــنــيت و اقــتــدار اســت و اين اقــتــدار و مــوقــعــيت فــاخــر بــر آمــده از تــداوم راه امــام (ره)،لــبــيك بــه فــرمــايشــات مــقــام مــعــظــم رهبــري (مدظــلــه الــعــالــے)و خــون شــهداء،وحــدت مــلــي و انــســجــام اســلــامــي،قــدرت عــلــمــي و امــنــيت كشــور اســتــ.
ایــنــجــانــب ضــمــن تــبــریــڪ و گــرامــیــداشــت یــاد و خــاطــره رهبــر ڪــبــیــر انــقــلــاب حــضــرت امــام خــمــیــنــے (ره)و شــهداے والــامــقــام انــقــلــاب،فــرارســیــدن ایــام مــبــارڪ دهه فــجــر و پــیــروزے شــڪــوهمــنــد انــقــلــاب اســلــامــے را بــه همــه فــجــر آفــریــنــان بــه ویــژه شــهرونــدان شــهر شــهیــد پــرور ۱۰۱ شــهیــد داود ابــاد و اســتــان آفــتــاب زادگــاه مــعــمــار ڪــبــیــر انــقــلــاب اســلــامــے تــبــریــڪ و تــهنــیــت عــرض نــمــوده و عــزت و ســربــلــنــدے روزافــزون ایــران اســلــامــے را در ســایــه راهبــرے مــقــام مــعــظــم رهبــرے (مدظــلــه الــعــالــے)و بــرنــامــه هاے دولــت ڪــریــمــه از درگــاه خــداونــد مــنــان خــواســتــارمــ.
مــســعــودایــرانــشــاهے _شــهردار داودآبــاد

فضاسازی وآذین بندی سطح شهر در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

فضاسازی وآذین بندی سطح شهر در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

در سالگرد روزهایی که انقلاب اسلامی ایران از دل خاک سرد جوانه زد، پرچم سه رنگ انقلاب به یاد روزهای گرم بهمن‌ماه ۵۷ در سطح شهر قد برافراشت.نصب بنر ، پرچم وریسه در سطح شهر ومیادین از جمله این اقدامات  می باشد.
 

برنامه ریزی بزرگداشت چهل وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

برنامه ریزی بزرگداشت چهل وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

جلسه هماهنگی برنامه ریزی بزرگداشت چهل وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وایام ا... دهه فجر با حضور امام جمعه ،شهردار،رئيس شورای اسلامی شهر، فرماندهی پایگاه بسیج برادران، روحانیت مسجد رسول ا...،هیات امنا مساجد ومدیران مدارس امام حسن عسکری ع، عفاف،گلهای محمدی وحجاب در دفتر امام جمعه محترم به میزبانی شهرداری داودآبادبرگزار گردید .

حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شهر

حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شهر

جلسه بررسی مشکلات عمرانی و اجتماعی شهر با حضور آقای دکتر کریمی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه، بخشدار مرکزی، مسئول ستاد نمازجمعه , شهردار و اعضای شورای شهر  در محل دفتر امام جمعه تشکیل گردید .در این جلسه آقای ایرانشاهی، شهردار داودآباد مشکلات فراروی شهرداری وشورای اسلامی شهر را بیان نمودند.

تقدیر از شهردار داودآباد

تقدیر از شهردار داودآباد

درحاشیه نماز جمعه این هفته شهر داودآباد طی مراسمی با حضور مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی وامام جمعه شهر داودآبادودیگر مسولین ،از آقای ایرانشاهی، شهردار داودآباد ومسولین ستاد نماز جمعه  با اهدا لوح تقدیر  گردید .