سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

مراسم تودیع امام جمعه شهر

مراسم تودیع امام جمعه شهر

ظهر جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ حجت الاسلام غروی آخرین نماز جمعه را اقامه و پس از خطبه های نماز،از اهالی ونماز گزاران قدردانی و خداحافظی کرد.
 در این مراسم ضمن تقدیر و تشکراز عملکرد حجت‌الاسلام غروی در پیگیری مسائل و مشکلات شهر داودآباد که همواره در دستور کار ایشان قرار داشت و دوشادوش مسئولین حرکت می کرد تقدیر و با اهدای لوح سپاس از طرف فرماندار شهرستان اراک،بخشدار ،شهردار وشورای اسلامی شهر ، مردم ومسئولین از زحمات وتلاش های حجت الاسلام غروی تجلیل شد.

دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا

 همزمان با ایام اله دهه فجر سرکشی و دیدار با خانواده دو شهید والامقام داودآباد شهید غلامحسین جعفرآبادی و شهید علی داودآبادی و تقدیر از خادم الشهدا کربلایی جواد داودآبادی متولی گلزار شهدای داودآباد توسط شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر با حضور حجةالاسلام غروی امام جمعه و حاج حسن داودآبادی فراهانی مسئول ستاد نمازجمعه شهرداودآباد صورت پذیرفت.

اعــطــایــجــوایــز مــســابــقــات دهه مــبــارڪ فــجــر

اعــطــایــجــوایــز مــســابــقــات دهه مــبــارڪ فــجــر

در حــاشــیــه جــشــن بــزرگ مــیــلــاد حــضــرت امــیــرالــمــؤمــنــیــن عــلــے عــلــیــه الــســلــام جــوایــز مــســابــقــات حــفــظ ســوره فــجــر،روزنــامــه دیــوارے و نــقــاشــے ڪــه بــه مــنــاســبــت ایــام الــلــه دهه فــجــر بــرگــزار شــده بــود اعــطــا شــد
لــازم بــه ذڪــر اســت ڪــه بــه پــیــشــنــهاد امــام جــمــعــه شــهرداودآبــاد و حــمــایــت شــهردار و اعــضــاے مــحــتــرم شــوراے اســلــامــے شــهر بــه تــمــامــے شــرڪــتــ‌ڪــنــنــدگــان در ایــن مــســابــقــات جــایــزه اهدا شــد.

جشن میلاد حضرت علی (ع) وروز پدر

جشن میلاد حضرت علی (ع) وروز پدر

 جــشــن بــزرگ مــیــلــاد حــضــرت امــیــرالــمــؤمــنــیــن عــلــے عــلــیــه الــســلــام بــا حــضــور پــرشــور و ڪــم نــظــیــر مــردم شــریــف و مــســئولــیــن در مــصــلــے صــاحــب الــزمــان عــجــلــ‌الــلــه‌تــعــالــیــ‌فــرجــه‌الــشــریــف شــهرداودآبــاد به همــت ســتــاد نــمــاز جــمــعــه،حــوزه مــقــاومــت بــســیــج،،شــهردار و شــوراے اســلــامــے شــهربــرگــزار شــد.

درایــن مــراســم بــاشــڪــوه بــرنــامــه هاے مــخــتــلــفــے از جــمــلــه ســخــنــرانــے حــجــةالــاســلــام غــروے امــام جــمــعــه شــهرداودآبــاد،قــرائت مــجــلــســے قــارے مــمــتــاز ڪــشــورے اســتــاد اڪــبــرے،فــوق بــرنــامــه حــافــظ ڪــل قــرآن نــوجــوان آقــاے آجــرلــو،مــداحــے اســتــاد یــعــقــوبــے و اعــطــاے جــوایــز مــســابــقــات دهه فــجــر اجــرا شــد.

راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن

راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن

ایــن مــراســم ڪــه بــا حــضــورپــرشــور مــردم مــؤمــن و انــقــلــابــے شــهر شــهیــدپــرور داودآبــاد  امــام جــمــعــه شــهر داودآبــاد،مــســئولــیــن شــهرے و شــهردار  و اعــضــاے شــوراے اســلــامــے شــهر،نــیــروهاے نــظــامــے و انــتــظــامــے و بــســیــجــیــان حــوزه مــقــاومــت بــســیــج بــرگــزار شــد راهپــیــمــایــان از مــیــدان امــام حــســن عــلــیــه الــســلــام شــهر داودآبــاد بــا ســردادن شــعــارهاے انــقــلــابــے بــه ســمــت مــصــلــے نــمــاز جــمــعــه شــهر حــرڪــت ڪــردنــد و در پــایــان در مــقــابــل درب مــصــلــے تــجــمــع ڪــردنــد و قــطــع نــامــه راهپــیــمــایــے ۲۲ بــهمــن تــوســط حــجــةالــاســلــام غــروے امــام جــمــعــه شــهرداودآبــاد قــرائت گــردیــد.