سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

آگهی مزایده سه دستگاه خودرو شهرداری (۱۳۹۶/۱۱/۲۱)

  آگهی مزایده حضوری
شهرداری داودآباد در نظر دارد به استناد بند 3 مصوبه 15 شورای اسلامی شهر، 3 دستگاه خودرو سواری به شرح ذیل را ازطریق مزایده حضوری (حراج) وبراساس قیمت پایه کارشناس رسمی به فروش برساند.:
 
یکد ستگاه سواری پرشیا مدل 1390-بیمه تامورخ1396/12/25
یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1394- بیمه تامورخ 1397/4/19
یک دستگاه مزدا 2000مدل 1383- بیمه ثالث تا مورخ1396/12/4
 
جهت شرکت در مزایده برای هردستگاه می بایست  مبالغ زیررا به حساب 388808562 بانک کشاورزی واریز گردد:
خودروی مزدا مبلغ 6.000.000ريال
سواری پژو پرشیا مبلغ 11.000.000ريال
سواری پژو 405 مبلغ  13.500.000ريال
-متقاضیان می توانند جهت بازدید از مورخ 1396/11/19 لغایت 1396/12/3 به مدت دوازده روز کاری در ساعت اداری به شهرداری داودآباد واحد مالی وماشین آلات  شهرداری مراجعه نمایند .ضمناً متقاضیان فیش واریزی را همراه با درخواست تا پایان وقت اداری 1396/12/3به واحد مالی شهرداری ارائه نمایند.
-مزایده به صورت حضوری راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/12/6 د رمحل شهرداری داودآباد برگزار میگردد.کلیه هزینه ها ی مزایده ، کارشناسی ، نقل وانتقال (9%ارزش افزود ه به قیمت پایه اضافه میگردد)به عهده برنده مزایده می باشد .
-برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز وجه به حساب فوق الذکر به نام شهرداری وانتقال سند به نام برنده اقدام نماید .در غیر اینصورت نفردوم برنده اعلام خواهد شد وسپرده آن نزد شهرداری ضبط خواهد گردید ودرصورت عدم واریز مبلغ نقل وانتقال در مدت مذکور توسط نفر دوم ، نفر سوم برنده مزایده خواهد شد .
-در صورت عدم واریز مبلغ نقل وانتقال در مدت مذکور ،سپرده آنها نزد شهرداری ضبط خواهد شد .
-اخذ مفاصا حساب خلافی وعوارض  تا روز مزایده به عهده شهرداری خواهد بود
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 تلفن تماس : 33353360-086