سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

تالاب ميقان (۱۳۹۳/۰۵/۲۲)

تالاب ميقان

تالاب با وسعت ۲۵ هزار هکتار د در جنوب شهر داودآباد واقع شده است.
مساحت آبگیر تالاب بسته به میزان آب ورودی جذب شده بین ۱۰ هزار تا ۱۲
هزار هکتار تغییر می کند. ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد ۱۷۰۰ متر و
میزان بارندگی سالیانه آن ۲۵۸ میلیمتر است. سطح آب تالاب )در فصلهای
مختلف سال( بین مانداب تا ۱۴۰ سانت یمتر است .
تالاب کویری میقان شامل یک دریاچه فصلی، کویر و دشت های
آبرفتی است . نزدیکترین کوه به تالاب در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی آن
نام دارد و ارتفاع آن » کوه تخت زرد « واقع شده که ۲۲۶۹ متر است. در وسط
تالاب سه جزیره وجود دارد که بزرگترین آنها ۵۰۰ متر است. این تالاب در
پستترین نقطه دشت فراهان و منطقه اراكواقع شده است.